udyjufy Profil
udyjufy
Kontodaten
Pinkys Aushilfe
0.00
0
Freunde
Dieser User hat derzeit keine Freunde.

Anleitungen

Pinnwand

Name Eintrag
udyjufy

Erstellt am: 01.12.2015 20:28:12

Ozwalaj?c w ci??y z moim kolejnym synem nabawi?am si? bez ustanku nawracaj?cego zapalenie oskrzeli w chorobie. Ustrój immunologiczny by? os?abiony za spraw? ci??e, które nast?pi?y 1 po drugiej. Chc?c nie chc?c musia?am przyjmowa? antybiotyki, poniewa? kaszel by? bardzo bolesny oraz sprawia?, ?e nie mog?am z?apa? powietrza, ponadto towarzyszy?o temu zapalenie zatok, jakie mnie bardzo ogranicza?o (bóle g?owy, utrata zmys?u stylu, problemy z opiek? powy?ej ma?ym dzieckiem, zaburzenia snu…). Nawroty zapalenia oskrzeli ówczesny coraz cz?stsze. Pewnego razu platforma obywatelska czterech tygodniach choroby sygna?y zacz??y wydawa? si? jeszcze z wi?kszym nat??eniem uporczywe, bolesne i d?ugie. Witam, przyjmuj? grzyby Reishi i Coriolus ju? ok. 1, 5 tygodnia, palni?cia gor?ca i klimakterium zaburzenia snu ust?pi?y ca?kowicie. Ponadto odczuwam si? znakomicie. Niestety w razie moich pleców nie zauwa?y?am poprawy, ale mo?e chc? one troch? wi?cej czasu… To tylko krótka notka odno?nie nadci?nienia i fibromialgia mojej matki oraz znaczne podzi?kowania za Wasze zalecenia. Od podj?cia kuracji opieraj?c si? na Reishi i Shiitake moja mama czuje si? w du?ej mierze lepiej. Ci?nienie krwi obni?y?o si? nieco i bóle zwi?zane z fibromialgi? istniej? znacznie mniej odczuwalne. Rodzicielka ma wi?cej si?y, przyjemno?ci ?ycia i czuje si? dobrze. Hericium jest grzybem witalnym b?d?cym doskona?ym kompleksem na wszystkie zaburzenia w obszarze ?o??dkowo-jelitowym. Szczególnie w sytuacji leczniczy grzyb sprawia szybko i efektywnie. Badanie z udzia?em pacjentów replikuj?cych na t? chorob? wykaza?o, ?e w ci?gu bardzo krótkiego czasu u 82% pacjentów wyst?pi?o znaczne poprawienie zakresu i redukcja typowych wyrazów. U 58% zanotowano ca?kowite ust?pienie nie?ytu. Ponadto dotar?a trwa?a regeneracja b?ony ?luzowej ?o??dka.


Meine Seite