inekizuqu Profil
inekizuqu
Kontodaten
Pinkys Aushilfe
0.00
0
Freunde
Dieser User hat derzeit keine Freunde.

Anleitungen

Pinnwand

Name Eintrag
inekizuqu

Erstellt am: 03.12.2015 16:27:49

Ozwalaj?c w ci??y z moim kolejnym synem nabawi?am si? ci?gle nawracaj?cego zapalenie oskrzeli w chorobie. Organizm immunologiczny by? os?abiony za po?rednictwem ci??e, które nast?pi?y 1-a po drugiej. Chc?c nie chc?c musia?am przyjmowa? antybiotyki, poniewa? kaszel by? bardzo bolesny oraz sprawia?, ?e nie mog?am z?apa? powietrza, ponadto towarzyszy?o temu zapalenie zatok, jakie mnie bardzo ogranicza?o (bóle g?owy, utrata zmys?u stylu, problemy z opiek? powy?ej ma?ym dzieckiem, zaburzenia snu…). Nawroty zapalenia oskrzeli poprzedni coraz cz?stsze. Pewnego razu platforma obywatelska czterech tygodniach choroby znaki zacz??y wydawa? si? jeszcze w wy?szym stopniu uporczywe, bolesne i kilometrowe. Witam, przyjmuj? grzyby Reishi i Coriolus ju? ok. 1, 5 tygodnia, palni?cia gor?ca i klimakterium zaburzenia snu ust?pi?y ca?kowicie. Ponadto przypuszczam si? znakomicie. Niestety w sytuacji moich pleców nie zauwa?y?am poprawy, ale mo?e po??daj? one troch? wi?cej czasu… To tylko krótka adnotacja odno?nie nadci?nienia i fibromialgia mojej matki oraz du?e podzi?kowania za Wasze zalecenia. Od podj?cia kuracji w oparciu Reishi i Shiitake moja mama czuje si? wielce lepiej. Ci?nienie krwi obni?y?o si? nieco i bóle zwi?zane z fibromialgi? s? znacznie mniej odczuwalne. Rodzicielka ma wi?cej si?y, przyjemno?ci ?ycia i czuje si? dobrze. Hericium jest grzybem witalnym b?d?cym doskona?ym aparatem na wszystkie zaburzenia w obszarze ?o??dkowo-jelitowym. Szczególnie w wypadku leczniczy grzyb robi szybko i efektywnie. Ankieta z udzia?em pacjentów pisz?cych na t? chorob? wykaza?o, ?e w ci?gu bardzo krótkiego czasu u 82% pacjentów wyst?pi?o znaczne poprawienie pu?apu i redukcja typowych sygna?ów. U 58% zanotowano ca?kowite ust?pienie nie?ytu. Ponadto nadesz?a trwa?a regeneracja b?ony ?luzowej ?o??dka.


Meine Seite