ecotoxol Profil
ecotoxol
Kontodaten
Pinkys Aushilfe
0.00
0
Freunde
Dieser User hat derzeit keine Freunde.

Anleitungen

Pinnwand

Name Eintrag
ecotoxol

Erstellt am: 04.12.2015 13:58:51

B?d?c w ci??y z moim kolejnym synem nabawi?am si? nieprzerwanie nawracaj?cego zapalenie oskrzeli w chorobie. Uk?ad immunologiczny by? os?abiony z wykorzystaniem ci??e, które nast?pi?y 1-a po drugiej. Chc?c nie chc?c musia?am przyjmowa? antybiotyki, poniewa? kaszel by? bardzo bolesny a sprawia?, ?e nie mog?am z?apa? powietrza, ponadto towarzyszy?o temu zapalenie zatok, jakie mnie bardzo ogranicza?o (bóle g?owy, utrata zmys?u gustu, problemy z opiek? powy?ej ma?ym dzieckiem, zaburzenia snu…). Nawroty zapalenia oskrzeli dawny coraz cz?stsze. Pewnego razu platforma obywatelska czterech tygodniach choroby przejawy zacz??y wydawa? si? jeszcze z wi?kszym nat??eniem uporczywe, bolesne i d?ugie. Witam, przyjmuj? grzyby Reishi i Coriolus ju? ok. 1, 5 tygodnia, uderzenia gor?ca i klimakterium zaburzenia snu ust?pi?y ca?kowicie. Ponadto dociekam si? znakomicie. Niestety w wypadku moich pleców nie zauwa?y?am poprawy, ale mo?e postuluj? one troch? wi?cej czasu… To tylko krótka notatka odno?nie nadci?nienia i fibromialgia mojej matki oraz kolosalne podzi?kowania za Wasze zalecenia. Od podj?cia kuracji w oparciu Reishi i Shiitake moja mama czuje si? w du?ej mierze lepiej. Ci?nienie krwi obni?y?o si? nieco i bóle zwi?zane z fibromialgi? znajduj? si? znacznie mniej odczuwalne. Ma? ma wi?cej si?y, przyjemno?ci ?ycia i czuje si? dobrze. Hericium jest grzybem witalnym b?d?cym doskona?ym systemem na wszystkie zaburzenia w obszarze ?o??dkowo-jelitowym. Szczególnie w wypadku nie?yt ?o??dka grzyb sprawia szybko i efektywnie. Badanie z udzia?em pacjentów reaguj?cych na t? chorob? wykaza?o, ?e w ci?gu bardzo krótkiego czasu u 82% pacjentów wyst?pi?o znaczne poprawienie zakresu i redukcja typowych wyk?adników. U 58% zanotowano ca?e ust?pienie nie?ytu. Ponadto nadesz?a trwa?a regeneracja b?ony ?luzowej ?o??dka.


Meine Seite